Skip to content

Os ydych yn amau bod problem, mwy na thebyg eich bod yn iawn

Mae gymnasteg yn gyfle i gael hwyl, dysgu sgiliau a bod gyda’ch ffrindiau. 

Os oes unrhyw un yn eich atal rhag teimlo’n ddiogel ac yn hapus mewn gymnasteg, dylech siarad â rhywun y gallwch ymddiried ynddi/ynddo i helpu.
Darllenwch fwy am ymddygiad sydd ddim yn iawn.

Os oes gen i bryder, gyda phwy alla’i siarad?

  • Gall fod y person sy’n gofalu amdanoch adref, eich hyfforddwr, neu rhywun arall yn eich ysgol neu glwb gymasteg
  • Hefyd, mae swyddog lles yn eich clwb sydd yno i helpu – gofynnwch neu chwiliwch am y posteri sy’n dweud wrthoch pwy yw’r person yma.
  • Mae gan Gymnasteg Cymru Prif Swyddog Diogelu i helpu eich cadw’n ddiogel a gallwch siarad a’n swyddfa am gadw’n ddiogel ar 029 2033 4960
  • Gallwch hefyd ebostio office@welshgymnastics.org. Os hoffech inni eich galw chi neu ateb eich ebost, dwedwch wrthon ni sut a phryd
  • Mae Childline yn rhoi cyngor a chefnogaeth hefyd a gallwch eu ffonio nhw ar 08001111 (fydd y rhif yma ddim yn ymddangos ar eich bil ffôn; mae’r linc yn agor mewn ffenestr newydd)

Ymddygiad drwg – beth sydd ddim yn iawn?

Mae’r rhan fwyaf o bobol yn cael amser gwych mewn gymnasteg, ond weithiau gall pobl wneud pethau sy’n gwneud i chi neu ffrind deimlo’n anniogel neu’n anhapus. Dyw hyn ddim yn iawn. Gall rhai o’r pethau yma gynnwys rhywun yn:

  • Pigo arnoch chi neu’n eich bwlio chi (gall hyn fod arlein neu mewn tecst hefyd)
  • Eich taro chi neu eich brifo chi
  • Gwneud sylwadau am y ffordd ry’ch chi’n edrych neu’n siarad
  • Gwneud sylwadau hiliol, rhywiaethol, neu homoffobig
  • Eich cymell i ddod yn ffrindiau â nhw neu eu cyfarfod nhw neu dreulio amser ‘da nhw pan bod chi ddim eisiau gwneud hynny

Dyw’r pethau yma ddim yn oce, ac mae gennych yr hawl i ddelio a nhw. Am fwy o wybodaeth ar sut i daclo bwlio, cysylltwch â Kidscape (sy’n agor mewn ffenestr newydd).

Rydym yn disgwyl i bawb ddangos parch at bobl eraill.

(Ewch nôl i ‘Gyda phwy alla’i siarad’?

Pwy arall all helpu? (Lincs yn agor mewn ffenestri newydd)