Skip to content

Cymunedau gwych a phencampwyr – ein llywodraethiant

Gymnasteg Cymru yw gwarchodwr y gamp yng Nghymru. ‘Rydym yn awyddus i Gymru gael ei chydnabod fel cenedl flaengar mewn gymnasteg, yn cynhyrchu pencampwyr safon byd.

‘Rydym eisiau sicrhau hefyd fod mwy o blant, pobl ifanc, ac oedolion o bob cefndir, gallu a chymunedau yn gallu cymryd rhan mewn gymasteg. Yn unol a’r Fframwaith Llywodraethu ac Arwain ar gyfer Cymru [Dogfen Pdf 793KB, linc yn agor mewn ffenestr newydd], mae ‘r bwrdd ac uwch swyddogion Gymnasteg Cymru yn anelu at:

  • Ysbrydoli
  • Dangos eglurder yn arwain at amcanion a gefnogir gan weledigaeth strategol
  • Cynnig her a chefnogaeth
  • Annog pobl i fod ar eu gorau
  • Cyfathrebu rhagorol
  • Ymdrechu i wella
  • Gosod esiampl
  • Creu ymddiriedaeth

Ein Bwrdd

Daw aelodau ein bwrdd, dan gadeiryddiaeth Helen Phillips, o gefndiroedd amrywiol, ac fe’u penodwyd oherwydd eu sgiliau a’u harbenigedd.

Mwy o wybodaeth am aelodau bwrdd Gymnasteg Cymru.

Mae’r bwrdd yn helpu Prif Weithredwr Gymnasteg Cymru Rhian Gibson i benderfynnu blaenoriaethau ar gyfer y busnes, ac wedyn yn arolygu’r gwaith i sicrhau fod pawb yn cyrraedd eu targedi ac yn cynnal safonau uchel.

Mae aelodau annibynnol y bwrdd yn cadw llygad barcud ar y gwaith, ac yn cyfrannu at y broses o wneud penderfyniadau, heb unrhyw fuddiannau personol yn y canlyniadau.

Mwy o wybodaeth

[Mae’r holl lincs isod yn agor mewn ffenestri newydd]:
Llawlyfr Llywodraethiant (dogfen Word, 2MB)
Llawlyfr Llywodraethiant (Pdf, 8MB)
Strategaeth Cymundedau a Chewri 2022 (Pdf, 8MB)
Adroddiad Blynyddol 2016 (dogfen Word, 1MB)
Adroddiad Blynyddol 2016 (Pdf, 1MB)