Skip to content
Close notice

Our website uses cookies to give you the best possible experience. Cookies are unique identifiers that we transfer to your device to enable our systems to remember your session and how you interacted with the website. They are not there to identify you personally. To find out more about the cookies we use, click here.

Welsh Gymnastics are looking for a freelance Co-Facilitator 

This role comes as part of the Welsh Active Early Years Project funded by the Healthy and Active Fund, a partnership between the Welsh Government, Sport Wales and Public Health Wales. 

Purpose of the role: To deliver a face to face programme of physical literacy activities based on play to adults and young children aged 0-5 years followed by one-to-one group support to ensure that existing groups embed the ethos and activities into practice and new groups can be set up to be sustainable.

Hours of work: Variable - weekdays and some Saturdays over an 18-month period

Salary: Pay structure per Active Together Wales programme:

  • One-off payment of £120 to attend induction training (6 hours) and 1-1 support session with Operations Manager (2 hours)
  • £400 to deliver a programme consisting of one 2-hour session every week for 5 weeks, plus 3 x 2hr support sessions; these fees include time spent preparing, travelling, writing and submitting reports.
  • Mileage @ 45p per mile (subject to a maximum of 50 miles per round trip)

Additional fees payable for attendance at standardisation and evaluation meetings as and when required.

Location: across Wales

Closing date: 31st January 2020

Interview date Week Commencing: 3rd February 2020

Probationary period: 6 months

To apply:

CV’s will not be accepted

Schedule of services required: Freelance Co-Facilitator (English)

Welsh Gymnastics Application for Employment (English)

GDPR Applicant Privacy Notice (English)


Mae Gymnasteg Cymru yn chwilio am Cyd Hyrwyddwr Llawrydd

Pwrpas y rôl: Darparu rhaglen wyneb i wyneb o weithgareddau llythrennedd corfforol yn seiliedig ar chwarae i oedolion a phlant ifanc 0 – 5 oed, yn cael eu dilyn gan gefnogaeth grŵp un i un i sicrhau fod grwpiau presennol yn gwreiddio’r ethos a gweithgareddau mewn ymarfer ac er mwyn sicrhau y bydd grwpiau newydd yn gynaliadwy.

Oriau: Amrywiol – dyddiau’r wythnos a ambell Dydd Sadwrn dros gyfnod o 18 mis

Cyflog: Strwythur cyflog yn unol â rhaglen Cymru’n Fywiog Gyda’n Gilydd:

  • Un taliad o £120 i fod yn bresennol mewn hyfforddiant sefydlu (6 awr) a sesiwn 1 i 1 gyda’r Rheolwr Gweithrediadau (2 awr)
  • £400 i ddarparu rhaglen yn cynnwys un sesiwn o 2 awr bob wythnos am 5 wythnos, mae’r ffioedd hyn yn cynnwys amser a dreulir yn paratoi, teithio, ysgrifennu a chyflwyno adroddiadau
  • Treuliau teithio @ 45c y filltir (uchafswm o 50 milltir fesul taith yno ac yn ôl)

Ffioedd ychwanegol yn daladwy am fynychu cyfarfodydd safoni a gwerthuso yn ôl y gofyn

Lleoliad: Ledled Cymru

Dyddiad cau: 31ain Ionawr 2020

Dyddiad cyfweld, wythnos yn cychwyn: 3ydd Chwefror 2020 

Cyfnod prawf: 6 mis

I ymgeisio:

Ni dderbynnir CV’s

Rhestr o gwasanaethau angenrheidiol  - Cyd Hyrwyddwr Llawrydd (Cymraeg)

Ffurflen Gais Gymnasteg Cymru (Saesneg)

Rhybudd i Ymgeiswyr ynghylch Preifatrwydd (Seasneg)