Skip to content
Close notice

Our website uses cookies to give you the best possible experience. Cookies are unique identifiers that we transfer to your device to enable our systems to remember your session and how you interacted with the website. They are not there to identify you personally. To find out more about the cookies we use, click here.

Natalie Morgan

 

Apprenticeship Awards Cymru 2021

After working within the performing arts sector for several years in London, Natalie Morgan returned to Wales to pursue a career in sport, securing a job with Welsh Gymnastics.

Natalie, 33, from Penarth, went on to successfully complete a Higher Apprenticeship (Level 4) in Leadership and Management with Cardiff-based Portal Training and has now progressed to Level 5.

Using the skills she learnt during her apprenticeship, Natalie was able to lead a successful outreach project to engage with young girls and women from the Black, Asian and Minority Ethnic community in Cardiff which led to the formation of a gymnastics club for them.

Launched with 11 girls, the club grew to more than 130, increasing numbers by 98% in just 18 months. Welsh Gymnastics achieved its aim of building a club run by the community itself, as all 10 adult volunteers have now become qualified coaches, supported by 16 young sports leaders.

The project has also been successful in building relationships outside of the club. Welsh Gymnastics has developed strong partnerships with organisations including Diverse Cymru, Mount Stuart Primary School and Cardiff Council.

Now Natalie is in the running for the Higher Apprentice of the Year award at the prestigious Apprenticeship Awards Cymru 2021. The winners will be announced at a virtual awards ceremony on April 29.

This annual celebration of outstanding achievement in training and apprenticeships will see 35 finalists compete in 12 categories for awards.

Highlight of the work-based learning calendar, the awards showcase businesses and individuals who have excelled on the Welsh Government’s Apprenticeship and Traineeship Programmes and gone the extra mile to achieve success during these unprecedented times.

The awards are jointly organised by the Welsh Government and the National Training Federation for Wales (NTfW). Openreach, the UK’s digital network business and passionate supporter of apprenticeships, has renewed its headline sponsorship of the awards.

The Apprenticeship Programme in Wales is funded by the Welsh Government with support from the European Social Fund.

Natalie is now working on two further projects as a result of her apprenticeship: one with Early Years Wales and the other for UEFA, in collaboration with Disney, to promote physical literacy through storytelling.

Natalie, who has also launched her own small business, The Sweet and Sound Co, said: “My apprenticeship and the support of my mentor not only allowed me to gain skills within project management itself, but an array of management competencies.

“It helped me to lead a successful project and make a difference in the Cardiff community as well as to have the self-confidence to take on bigger, more challenging projects. My apprenticeship has hugely benefited both my personal and professional life.”

Carys Kizito, Welsh Gymnastics’ compliance manager, said: “The contribution that Natalie made to our Black and Minority Ethnic project was immeasurable. She dedicated extra time to supporting the success of the project whilst working two other jobs and completing her ILM.

“She has used her passion and commitment to learning to provide quality opportunities for others.”

Minister for the Economy, Transport and North Wales, Ken Skates, said: “Our Apprenticeship and Traineeship Programmes are helping people fulfil their career ambitions and I’m delighted we have already reached our target of creating 100,000 apprenticeships in this Senedd term.

“This has been key in helping apprentices of all ages to gain important skills and experience that we know businesses across all sectors of the economy in Wales really need. This will be vital as we emerge from the pandemic.

“Apprenticeship Awards Cymru provides an excellent opportunity to celebrate and showcase the achievements of all involved, from star apprentices to skilled learning providers.

“I’d like to congratulate all the finalists announced for this year's event and wish each and every one all the best for the future.”

--

Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2021

Ar ôl bod yn gweithio yn sector y celfyddydau perffornio yn Llundain am sawl blwyddyn, daeth Natalie Morgan yn ôl i Gymru i ddilyn gyrfa ym maes chwaraeon, ac fe gafodd swydd gyda Gymnasteg Cymru.

Aeth Natalie, 33, o Benarth, ymlaen i gwblhau Prentisiaeth Uwch (Lefel 4) mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth gyda Portal Training o Gaerdydd ac yn awr mae wedi symud ymlaen i Lefel 5.

Diolch i’r sgiliau a ddysgodd yn ystod ei phrentisiaeth, arweiniodd Natalie brosiect llwyddiannus i ymgysylltu â merched ifanc a menywod o gymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yng Nghaerdydd ac arweiniodd hynny at ffurfio clwb gymnasteg ar eu cyfer.

Lansiwyd y clwb gydag 11 o ferched, ond tyfodd i dros 130, gyda chynnydd o 98% yn nifer yr aelodau mewn dim ond 18 mis. Llwyddodd Gymnasteg Cymru i gyrraedd y nod o adeiladu clwb sy’n cael ei redeg gan y gymuned ei hunan, gan fod pob un o’r 10 o oedolion oedd yn gwirfoddoli wedi dod yn hyfforddwyr cymwysedig erbyn hyn, ac mae 16 o arweinyddion chwaraeon ifanc yn eu helpu.

Llwyddodd y prosiect i feithrin cysylltiadau y tu allan i’r clwb hefyd. Mae Gymnasteg Cymru wedi meithrin partneriaethau cryf gyda sefydliadau fel Diverse Cymru, Ysgol Gynradd Mount Stuart and Chyngor Caerdydd.

Yn awr, mae Natalie ar y rhestr fer ar gyfer gwobr Prentis Uwch y Flwyddyn yng ngornest fawreddog Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2021. Cyhoeddir enwau’r enillwyr mewn seremoni wobrwyo ddigidol ar 29 Ebrill.

Yn y dathliad blynyddol hwn o lwyddiant eithriadol ym maes hyfforddiant a phrentisiaethau, mae 35 o ymgeiswyr wedi cyrraedd y rhestrau byrion mewn 12 categori.
Y gwobrau yw uchafbwynt blwyddyn byd dysgu seiliedig ar waith. Maent yn rhoi sylw i fusnesau ac unigolion sydd wedi rhagori yn Rhaglenni Prentisiaethau a Hyfforddeiaethau Llywodraeth Cymru ac wedi mynd yr ail filltir i lwyddo yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Trefnir y gwobrau ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW). Openreach, busnes rhwydwaith digidol y Deyrnas Unedig a chwmni sy’n frwd o blaid prentisiaethau, yw’r prif noddwr eleni eto.
Caiff y Rhaglen Brentisiaethau yng Nghymru ei hariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF).

Mae Natalie yn gweithio ar ddau brosiect arall o ganlyniad i’w phrentisiaeth: un gyda Blynyddoedd Cynnar Cymru a’r llall ar gyfer UEFA, ar y cyd â Disney, i hyrwyddo llythrennedd corfforol trwy adrodd straeon.

Dywedodd Natalie sydd wedi lansio ei busnes bach ei hunan, The Sweet and Sound Co.: “Trwy’r brentisiaeth a gyda chefnogaeth fy mentor, rwy wedi datblygu sgiliau ym maes rheoli prosiectau a llu o sgiliau rheoli eraill.

“Bu’n help i mi arwain prosiect llwyddiannus a gwneud gwahaniaeth yn y gymuned yng Nghaerdydd a rhoddodd yr hyder i fi daclo prosiectau eraill mwy heriol. Mae fy mywyd proffesiynol a’m bywyd personol wedi elwa oherwydd y brentisiaeth.”

Dywedodd Carys Kizito, rheolwr cydymffurfio gyda Gymnasteg Cymru: “Gwnaeth Natalie gyfraniad enfawr i’n prosiect ar gyfer pobl dduon a rhai o leiafrifoedd ethnig. Aeth yr ail filltir i gefnogi llwyddiant y prosiect er bod ganddi ddwy swydd arall a’i bod yn gweithio ar ei ILM.

“Mae wedi defnyddio ei hangerdd a’i hymroddiad i ddysgu er mwyn rhoi cyfleoedd da i bobl eraill.”

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates: “Mae ein Rhaglenni Prentisiaethau a Hyfforddeiaethau yn helpu pobl i gyflawni eu huchelgeisiau am yrfa ac rwyf wrth fy modd ein bod eisoes wedi cyrraedd ein nod o greu 100,000 o brentisiaethau yn nhymor y Senedd hon.

“Bu hyn yn allweddol wrth helpu prentisiaid o bob oed i ennill sgiliau a phrofiad pwysig y gwyddom fod ar fusnesau ym mhob sector o’r economi yng Nghymru eu gwir angen. Bydd hyn yn hanfodol wrth i ni ddod allan o gyfnod y pandemig.

“Mae Gwobrau Prentisiaethau Cymru yn gyfle gwych i ddathlu ac arddangos yr hyn a gyflawnwyd gan bawb, o brentisiaid disglair i ddarparwyr dysgu medrus.

“Hoffwn longyfarch pawb sydd wedi cyrraedd y rhestr fer eleni a dymuno’n dda i bob un ohonynt yn y dyfodol.”