Skip to content
Close notice

Our website uses cookies to give you the best possible experience. Cookies are unique identifiers that we transfer to your device to enable our systems to remember your session and how you interacted with the website. They are not there to identify you personally. To find out more about the cookies we use, click here.

Nid chi ddylai benderfynu os yw plentyn yn cael ei gamdrin ai peidio, ond eich cyfrifoldeb chi yw gweithredu os oes gennych bryderon. Dyw peidio gweithredu ddim yn opsiwn. 

Mae Gymnasteg Cymru yma i helpu. Gan weithio gyda chlybiau, swyddogion lles, ac asiantaethau statudol, mae diogelu yn flaenoriaeth inni. Rydym yn sicrhau fod ein aelodau a’n clybiau cofrestredig yn cyfarfod anghenion penodol i ddiogelu ac amddiffyn.

(Darllenwch fwy am hyfforddiant diogelu).

Mae’n rhaid i bob un o’n clybiau cofrestredig:

- Ymateb i bryderon am ddiogelu plant ac arferion gwael
- Rhoi cyngor a chefnogaeth fel bod gan y clwb fesurau mewn lle i ddiogelu plant, pobl ifanc, ac oedolion sy’n wynebu risg
- Helpu’r clwb i gynnwys plant, pobl ifanc, ac oedolion sy’n gwynebu risg wrth wneud penderfyniadau a gweithgarwch arall

(Darllennwch fwy am benodi swyddog lles clwb, [linc sydd yn agor mewn ffenestr newydd).

  • Nodi unrhyw un yn y clwb sydd angen prawf record droseddol – gelwir hyn yn dystysgrif DBS (gynt CRB). Cliciwch yma ( ) i ganfod pwy yn eich clwb sy’n gorfod cael hwn. Rhaid adnewyddu’r dystysgrif bob 3 blynedd
  • Os oes unrhyw un yn mynegu pryder a rydych yn credu fod plentyn mewn perygl ar unwaith o gamdrin neu mae risg o niwed sylweddol, neu angen amddiffyn, galwch yr heddlu ar 999 neu/ac eich gwasanaethau cymdeithasol lleol.
  • Os nad yw eich pryder yn cynnwys perygl ar unwaith, anfonwch ffurflen adroddiad digwyddiad diogelu plentyn i Gymnasteg Cymru. Fel arfer bydd swyddog lles eich clwb yn llenwi ac yn anfon y ffurflen, ond gall unrhyw swyddog clwb wneud hynny

[Mae’r lincs isod yn agor mewn ffenestri newydd]

Ffurflen adroddiad digwyddiad diogelu plentyn (Word, 2MB)
Ffurflen adroddiad digwyddiad diogelu plentyn (Pdf, 457KB)

Mwy am hyfforddiant diogelu

Pwy sydd angen gwneud beth? Darllenwch ymlaen i gael mwy o wybodaeth am y pedwar cwrs diogelu: (Mae’r holl lincs hyfforddi isod yn agor mewn ffenestri newydd):

Foundation Safeguarding

Cwrs arlein wedi ei anelu at bobl dros 16, arweinyddion, a chynorthwyr.
Nodwch fod hyfforddwyr unrhyw oedran lefel 1 yn gorfod gwneud cwrs llawn diogelu a amddiffyn plant. Dod o hyd i a gwneud cais am Foundation Safeguarding.

Diogelu ac amddiffyn llawn (Safeguarding and protecting children - full course)

Cwrs 3 awr wyneb yn wyneb a argymhellir i bawb sy’n gweithio gyda phlant ac mae’n orfodol i bawb sy’n gorfod cael tystysgrif DBS (prawf heddlu).
Rhaid i bobl dan 18 fod yng nghwmni oedolyn.
Rhaid ail wneud yr hyfforddiant bob 3 blynedd, a gellir gwneud yr hyfforddiant adnewyddol arlein.
Wedi gwneud cais am y cwrs yma, bydd angen ichi dalu Gymnasteg Cymru. 
Dod o hyd i a gwneud cais am Safeguarding and Protecting Children

Adnewyddu Arlein: Diogelu ac Amddiffyn Plant (online refresher: Safeguarding and Protecting Children)

Mae’r adnewyddiad yma ar gyfer pobl sydd wedi cwblhau hyfforddiant llawn diogelu a amddiffyn plant yn unig.
Dod o hyd i a gwneud cais am adnewyddiad arlein: Diogelu ac Amddiffyn Plant (online refresher: Safeguarding and Protecting Children)

Amser i wrando (Time to Listen)

Hyfforddiant wyneb yn wyneb i swyddogion lles clwb, sy’n gorfod:
Bod yn o leia 18 mlwydd oed ar ddiwrnod y cwrs, a bod ym meddiant tystysgrif Diogelu ac Amddiffyn Plant llawn (Noder: dyw’r cwrs Diogelu Sylfaenol arlein DDIM yn dderbyniol fel sail i gwrs Amser i Wrando).

Wedi gwneud cais am y cwrs yma, bydd angen ichi dalu Gymnasteg Cymru.

Dod o hyd i a gwneud cais am Amser i Wrando (Time to Listen).

Gwybodaeth bellach

Penodi swyddog lles 
Cadw’n ddiogel – Mwy o wybodaeth a lincs defnyddiol

(Nôl i frig y dudalen]