Your Cart

No items in cart

Rôl Swyddog Lles Clwb

Cyfrifoldeb pawb, fodd bynnag, yw diogelu. I gefnogi’r clybiau a’r gymnastwyr mae gofyn gorfodol i bob clwb cofrestredig gael Swyddog Lles Clwb apwyntiedig. Rhaid hyrwyddo manylion Swyddog Lles y Clwb i holl aelodau’r clwb. Er mai isafswm gofyniad yw cael un, yn dibynnu ar faint ac amlder y clwb gall fod yn arfer da i gael mwy nag un.

Pam Mae Angen Swyddog Lles ar Glybiau

Mae rôl y Swyddog Lles yn hynod o bwysig. Mae’r Swyddog Lles yn gwneud cyfraniad sylweddol at greu newid cadarnhaol o fewn y clwb. Mae rôl y Swyddog Lles yn allweddol i sicrhau bod diogelu yn cael ei wreiddio drwy gydol holl arferion eich clwb.

Rhaid i’r Swyddog Lles / Swyddog Diogelu fod yn rhydd o unrhyw wrthdaro buddiannau o fewn y clwb ac yn benodol rhaid iddo beidio â bod yn brif hyfforddwr nac yn gysylltiedig â nhw neu’n byw gyda nhw. Cyfrifoldeb y clwb yw sicrhau bod yr unigolyn sydd wedi’i benodi ar gyfer y rôl yn ymgymryd â’r hyfforddiant angenrheidiol a derbyn cefnogaeth barhaus. Os bydd y Swyddog Lles yn ymddiswyddo neu’n gadael y clwb, cyfrifoldeb y clybiau yw gwneud yn siŵr eich bod yn diweddaru manylion eich Swyddog Lles clwb / Swyddog Diogelu ar y system aelodaeth.

Does dim angen i’r Swyddog Lles fod yn arbenigwr ar ddiogelu. Cynhelir hyfforddiant i sicrhau eu bod yn gymwys i ddelio ag unrhyw faterion neu bryderon a allai godi ac sy’n gwybod pwy i gysylltu er mwyn cael cyngor a chefnogaeth bellach. Does dim disgwyl iddyn nhw weithio ar eu pen eu hunain. Mae rhwydwaith o bobl i estyn allan i gael cymorth a chymorth gan gynnwys ein tîm Diogelu. 

Sut gall clybiau recriwtio CWO

Wrth recriwtio CWO dylai’r clwb ddilyn y polisi recriwtio diogel.

Mae’n bwysig bod unigolion yn gwbl ymwybodol o ddisgwyliadau’r rôl ac â bod ganddynt gymaint o wybodaeth â phosibl i’w helpu i benderfynu a ydyn nhw’n gallu cyflawni’r rôl.

Beth yw rôl y Swyddog Lles

Prif rôl y Swyddog Lles yw sicrhau bod diogelu ar yr ‘agenda’ yn eich clwb. Bydd hyn yn cynnwys cefnogi pawb yn eich clwb i deimlo’n fwy ymwybodol am ddiogelu, gwybod pwy all helpu neu ofyn cwestiynau yn ogystal â bod yn bwynt cyswllt i basio unrhyw bryderon er mwyn ymchwilio ymhellach.

Rôl SL yw:

 1. Helpwch i gefnogi’r clwb wrth weithredu a rheoli polisiau a gweithdrefnau’r clwb a corff llywodraethol sy’n effeithio ar ddiogelu, amddiffyn plant a chodau ymddygiad.
 2. Ymateb i bryderon amddiffyn plant ac arferion gwael
 3. Rhoi cymorth a chyngor ar waith gweithdrefnau sy’n diogelu a hyrwyddo lles plant
 4. Cynorthwyo’r clwb i fod yn fwy o blant yn ei weithgareddau e.e. Cynnwys plant mewn prosesau gwneud penderfyniadau
 5. Cefnogi personél y clwb i gydnabod mai diogelu yw cyfrifoldeb pawb a mynd ati i chwarae eu rhan felly sicrhau ei fod yn rhan annatod o arferion clybiau

Mae mwy o wybodaeth am gyrsiau ar gael yma.

Bydd rôl swyddog lles y clwb yn cael ei ail-gadarnhau bob blwyddyn gan y clwb fel rhan o’r broses o adnewyddu’r aelodaeth.

Pa hyfforddiant sydd ei angen arnyn nhw?

I gael ei gydnabod fel Swyddog Lles dilys rhaid i’r unigolyn fod â’r canlynol yn ei le:

 1. Cynnal aelodaeth presennol Gymnasteg Cymru yn y categori priodol
 2. Cynnal DBS dilys (wedi’i ddyddio o fewn y 3 blynedd diwethaf)
 3. Cwblhau Gymnasteg Prydain yn cydnabod hyfforddiant Diogelu (o fewn y 3 blynedd diwethaf)
 4. Cwblhau cwrs Amser i Wrando
 5. Cael amser i ymrwymo i gyflawni’r rôl yn effeithiol

Newid eich Swyddog Lles

Pan fydd eich Swyddog Lles yn penderfynu symud ymlaen o’r rôl, meddyliwch sut y gellir rhannu eu gwybodaeth a’u profiad gyda’r person sy’n cymryd yr awenau.

Mae rhai o’r ffyrdd y gall trosglwyddo llyfn ddigwydd yn cynnwys:

 1. Anogwch eich Swyddog Lles i roi cymaint o rybudd â phosibl er mwyn rhoi amser i recriwtio a hyfforddi rhywun i gymryd lle
 2. Paratowch becyn gwybodaeth i’r Swyddog Lles newydd, gan gynnwys rhestr o waith/materion parhaus, rhestr gyswllt a ‘top tips’ a allai helpu
 3. Paratowch ffeiliau neu ohebiaeth bwysig. Ystyried sut i drosglwyddo unrhyw wybodaeth electronig

Join Our
Mailing List