Your Cart

No items in cart

Os nad yw rhywbeth yn teimlo’n iawn, mae’n debyg nad yw . Siaradwch â rhywun.

Mae gymnasteg yn gyfle i gael hwyl, dysgu sgiliau a bod gyda’ch ffrindiau.

Os bydd unrhyw un yn eich atal rhag teimlo’n ddiogel ac yn hapus mewn gymnasteg, dylech siarad â rhywun rydych chi’n ymddiried ynddo sy’n gallu helpu.

Ymddygiad – beth sydd ddim yn iawn?

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn cael amser gwych mewn gymnasteg, ond weithiau gallai pobl wneud pethau sy’n eich gwneud chi neu ffrind i deimlo’n anniogel neu’n anhapus. Nid yw hyn yn iawn. Gallai rhai o’r pethau hyn gynnwys rhywun:

 • Picio arnoch chi neu fwlio chi (gallai hyn fod ar-lein neu drwy neges destun hefyd)
 • Eich taro chi neu eich brifo
 • Gwneud sylwadau am y ffordd rydych chi’n edrych neu’n siarad
 • Gwneud sylwadau hiliol, rhywiaethol neu homoffobig
 • Cael chi i fod yn ffrindiau gyda nhw neu i’w cyfarfod neu dreulio amser gyda nhw pan nad ydych chi eisiau

Nid yw’r pethau hyn yn iawn, ac mae gennych hawl i ddelio â nhw.

Rydyn ni’n disgwyl i bawb drin pobl eraill gyda pharch.

Os oes gennych unrhyw bryderon am yr ymddygiadau hyn, rhowch wybod i’ch hyfforddwr, Swyddog Lles y Clwb neu’ch rhieni. Gallwch hefyd roi gwybod i Gymnasteg Cymru drwy glicio ar yr adroddiad botwm pryder.

Adrodd Pryder

Beth yw bwlio?

Mae dysgu deall a rheoli gwrthdaro yn rhan bwysig o dyfu i fyny. Nid ‘cweryla’ yn unig yw bwlio.

 • Niweidiol
 • Ailadroddiad
 • Anghydbwysedd pŵer
 • Bwriadol

Understanding bullying as a group behaviour – YouTube 

Gall ymddygiad bwlio fod yn:

 • Corfforol – gwthio, pocio, cicio, taro, brathu, pinsio ac ati.
 • Ar lafar – galw enwau, sarcasm, lledaenu sibrydion, bygythiadau, pryfocio, bychanu.
 • Emosiynol – ynysu eraill, poenydio, cuddio llyfrau, ystumiau bygythiol, gwawdio, bychanu, dychryn, eithrio, trin a gorfodaeth.
 • Rhywiol – cyswllt corfforol diangen, cyffwrdd amhriodol, sylwadau sarhaus, cam-drin homoffobig, dod i gysylltiad â ffilmiau amhriodol ac ati.
 • Ar-lein /seiber – postio ar gyfryngau cymdeithasol, rhannu lluniau, anfon negeseuon testun cas, allgáu cymdeithasol
 • Anuniongyrchol – Gall gynnwys manteisio ar unigolion.

Os ydych chi’n poeni am fwlis, siaradwch â’ch rhieni, hyfforddwr, swyddog lles y clwb. Byddant yn gallu eich helpu a’ch cefnogi.

Am fwy o wybodaeth am sut i fynd i’r afael â bwlio, cysylltwch â Kidscape.

Ceir rhagor o wybodaeth am gymorth a chefnogaeth gyda bwlio ar wefan y Gynghrair Gwrth-Fwlio.

Cadw eich hun yn ddiogel ar-lein

Mae’r rhyngrwyd yn gallu bod yn beth gwych i’ch helpu i gael gwybodaeth a darganfod gwahanol bethau. Fodd bynnag, weithiau, mae pobl yn ei ddefnyddio ar gyfer gwahanol bethau, am resymau anghywir ac felly mae’n bwysig eich bod chi’n meddwl sut rydych chi’n cadw’ch hun yn ddiogel tra ar-lein.

Cofiwch, os ydych chi byth yn teimlo fel bod rhywun yn eich gorfodi i wneud rhywbeth ar-lein nad ydych yn gyfforddus neu’n bryderus, dywedwch wrth eich rhieni, hyfforddwr neu swyddog lles y clwb.

Ceir gwybodaeth i’ch helpu ar wefan CEOP.

Os dwi’n poeni, at bwy alla i siarad?

 • Gallai fod yn bwy bynnag sy’n gofalu amdanoch chi gartref, eich hyfforddwr, neu rywun arall yn eich ysgol neu glwb gymnasteg.
 • Mae swyddog lles yn eich clwb chi hefyd sydd yno i helpu – gofyn, neu chwiliwch am y posteri, sy’n dweud wrthych chi pwy yw hwnnw.
 • Mae gan Gymnasteg Cymru Swyddog Arwain Diogelu i’ch helpu i gadw’n ddiogel a gallwch siarad â’n swyddfa am gadw’n ddiogel ar 029 2033 4978.
 • Gallwch hefyd gysylltu â ni ar safeguarding@welshgymnastics.org. Os hoffech i ni ffonio neu anfon e-bost atom yn ôl, dywedwch wrthym sut a phryd wrth adrodd pryder.
 • Mae Childline yn rhoi cyngor a chefnogaeth hefyd a gallwch chi eu ffonio ar 0800 1111 (ni fydd y rhif hwn yn ymddangos ar eich bil ffôn).

Pwy arall all helpu?

Join Our
Mailing List